ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

ชื่อระบบงาน: ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล คำอธิบาย: เป็นระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ที่อยู่เว็บ: http://smartgis.dgr.go.th/dgr_gis/map/ [...]

ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ชื่อระบบงาน: ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน คำอธิบาย: เป็นระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่อยู่เว็บ: http://eis.ldd.go.th/lddeis/PLM.aspx [...]

ระบบบริการดาวน์โหลดภาพดาวเทียมไทยโชต

ชื่อระบบงาน: ระบบบริการดาวน์โหลดภาพดาวเทียมไทยโชต คำอธิบาย: เป็นระบบบริการดาวน์โหลดภาพดาวเทียมไทยโชต ที่อยู่เว็บ: https://terminal.gistda.or.th/ [...]

ระบบแผนที่ติดตามพื้นที่น้ำท่วมจากข้อมูลดาวเทียม

ชื่อระบบงาน: ระบบแผนที่ติดตามพื้นที่น้ำท่วมจากข้อมูลดาวเทียม คำอธิบาย: เป็นระบบติดตามพื้นที่เกิดน้ำท่วมในประเทศไทย ที่อยู่เว็บ: http://gistdaportal.gistda.or.th/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=b599539a610c448bbac110b7efe151b8 [...]

ติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า

ชื่อระบบงาน: ติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า คำอธิบาย: เป็นระบบติดตามสถานการณ์หมอกควันจากคุณภาพอากาศ และหมอกควันไฟป่าจากภาพถ่ายดาวเทียม และข้อมูลอื่น [...]

ระบบติดตามกลุ่มฝนสถานการณ์ล่าสุด จากข้อมูลดาวเทียม COMS

ชื่อระบบงาน: ระบบติดตามกลุ่มฝนสถานการณ์ล่าสุด จากข้อมูลดาวเทียม COMS คำอธิบาย: ระบบติดตามกลุ่มฝนสถานการณ์ล่าสุด [...]

ระบบแผนที่ติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

ชื่อระบบงาน: ระบบแผนที่ติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม คำอธิบาย: เป็นระบบตรวจสอบและค้นหาพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในประเทศไทย ที่อยู่เว็บ: http://droughtv2.gistda.or.th/?q=content/drought-mapping [...]

ระบบแผนที่ติดตามพื้นที่น้ำท่วมจากข้อมูลดาวเทียม

ชื่อระบบงาน: ระบบแผนที่ติดตามพื้นที่น้ำท่วมจากข้อมูลดาวเทียม คำอธิบาย: เป็นระบบติดตามพื้นที่เกิดน้ำท่วมในประเทศไทย ที่อยู่เว็บ: https://floodv2.gistda.or.th/ [...]

ระบบการติดตามสถานการณ์แหล่งน้ำ

ชื่อระบบงาน: ระบบการติดตามสถานการณ์แหล่งน้ำ คำอธิบาย: เป็นระบบการติดตามสถานการณ์แหล่งน้ำ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างบูรณาการ ที่อยู่เว็บ: https://water.gistda.or.th/map [...]