ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

ชื่อระบบงาน: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ คำอธิบาย: เป็นระบบที่แสดงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ของสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานสาธารณสุข [...]